Alkohol cetylowy oksyetylenowany 45 molami tlenku etylenu

jto środek powierzchniowo czynny i substancja oczyszczająca.

literatura