Polityka Prywatności

 

  1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie LupaKosmetyczna.pl została stworzona w celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności w tym Serwisie.

 

  1. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu LupaKosmetyczna.pl oraz przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów i innych informacji związanych z używaniem kosmetyków i warsztatów, konsultacji kosmetycznych.

 

  1. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom Serwisu LupaKosmetyczna.pl ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO”; Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych” oraz Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
  2. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach serwisu LupaKosmetyczna.pl mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Dane osobowe

 

Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa, NIP 8891256359, REGON 381402418. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

  1. a) wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do obsługi zgłoszenie lub wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
  2. b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu ;
  3. c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, przez okres 2 lat od zakończenia umowy;

10.  W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

11.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta lub wysyłając maila na adres: kontakt@lupakosmetyczna.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością obsługi zgłoszenia lub pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Magdaleny Kingi Marciniak w ramach zawieranych z Państwem umów.

13.  Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym LupaKosmetyczna.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Lupa kosmetyczna Magdalena Kinga Marciniak w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

14.  Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w LupaKosmetyczna.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić ponownego zarejestrowania i zablokowania niektórych danych podczas ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15.  Administrator Danych przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności LupaKosemtyczna.pl. w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych i zapewnienia praw wynikających z RODO, w tym prawo do bycia zapomnianym.

 

16.  Każdy użytkownik posiada pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe, możliwości ich zmiany, a także usunięcia z naszej bazy, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

17.  Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym także techniki kryptograficzne, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych.

 

18.  W Profilu wyświetlane są dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności lista kontaktów, lista grup dyskusyjnych oraz lista komentarzy danego Użytkownika.

 

IP i Cookies

 

19.  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez LupaKosmetyczna.pl wykorzystywane jedynie w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). LupaKosmetyczna.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

20.  W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

 

21.  Informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z serwisu LupaKosmetyczna.pl, może jednak czasami wywołać pewne utrudnienia związane z prawidłowym wyświetlaniem treści serwisu.

 

Publikacja danych w serwisie

 

22.  Każdy Użytkownik, który przy dodawaniu jakiejkolwiek treści zamieszcza swoje dane teleadresowe, bierze pełną odpowiedzialność za ich publikację oraz na taką publikację wyraża zgodę.

 

23.  LupaKosmetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na tym portalu.

 

24.  Komentarze, recenzje, pytania wysyłane do ekspertów oraz ich odpowiedzi, wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach dyskusyjnych prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

 

25.  Lupa kosmetyczna Magdalena Kinga Marciniak zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w LupaKosmetyczna.pl. może również wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę na adres e-mail lub numer telefonu podany przy rejestracji oraz na konto pocztowe LupaKosmetyczna.pl. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

26.  Każdy użytkownik rejestrując się w portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych oraz kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi klienta.

 

27.  LupaKosmetyczna.pl zastrzega sobie prawo do zamieszczania na każdej stronie portalu, według swojego uznania, wszelkiego rodzaju reklam, w każdej możliwej formie, a każdy Użytkownik, korzystający z portalu, wyraża na to zgodę o charakterze dobrowolnym

 

Rezygnacja z wybranych usług serwisu

 

28.  Serwis Lupakosmetyczna.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania newsletterów oraz innych usług określonych podczas rejestracji. Serwis zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

 

Zmiany w polityce ochrony prywatności

 

29.  Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez LUPA KOSMETYCZNA Magdalena Kinga Marciniak  polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

 

W jaki sposób skontaktować się z Administratorem Serwisu LupaKosmetyczna.pl?

 

30.  Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez LUPA KOSMETYCZNA Magdalena Kinga Marciniak  polityki w zakresie ochrony prywatności, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@lupakosmetyczna.pl

 

31.  Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności 05.10.2018 r.