Informacja o administratorze danych - klauzula RODO:

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa, NIP 8891256359, REGON 381402418. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do obsługi zgłoszenie lub wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu ;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, przez okres 2 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, agencji marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta lub wysyłając maila na adres: kontakt@lupakosmetyczna.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością obsługi zgłoszenia lub pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Magdaleny Kingi Marciniak w ramach zawieranych z Państwem umów