Regulamin korzystania z portalu  i aplikacji Lupakosmetyczna

§ 1

Definicje

1. Użytkownik – fizyczna osoba zarejestrowana w Portalu jako akceptująca niniejszy regulamin.

2. Portal, aplikacja – strona internetowa Lupakosmetyczna.pl, aplikacja Lupak kosmetyczna którego właścicielem jest przedsiębiorstwo LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa, NIP 8891256359, REGON 381402418.

3. Profil - miejsce w LupaKosmetyczna.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie,

4. Konto - istniejący w bazie danych LupaKosmetyczna.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, z możliwością modyfikacji wyłącznie własnych danych opublikowanych w Profilu oraz możliwości modyfikacji indywidualnych ustawień  opcji Konta.

5. Administrator  Danych Osobowych (ADO) -  Magdalena Kinga Marciniak  zam.  w Warszawie, ul. Obozowa 64/25, 01-426 Warszawa.

6. RODO - Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

§ 2

Przedmiot i podmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego http://lupakosmetyczna.pl oraz aplikacji Lupa kosmetyczna

2. Rozpoczęcie korzystania z Portalu, apliakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w regulaminie  warunki i postanowienia.

3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody na mail biuro@lupakosmetyczna.pl.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Administrator Danych Osobowych w ramach LupaKosmetyczna.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi są świadczone  wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom,  po poprawnym zalogowaniu się na Konto. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

5. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania LupaKosmetyczna.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do LupaKosmetyczna.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

6. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych udziela Administratorowi Danych Osobowych prawa do wyświetlania mu ogłoszeń, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową lub telefon komórkowy, zgodnie z zakresem przetwarzania danych, podanym podczas rejestracji w Portalu.

7. LupaKosmetyczna.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki .

8. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Administrator Danych Osobowych w ramach LupaKosmetyczna.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych tj.: wpisanie kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

9. Portal LupaKosmetyczna.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 3

Użytkownicy

1. Korzystanie z Portalu, aplikacji dla Użytkowników jest bezpłatne, chyba że dotyczy to usług premiowanych.

2. Użytkowników po zarejestrowaniu się ma możliwość:

a. Zamieszczania treści nie naruszającej postanowień Regulaminu

b. Korespondencji z innymi Użytkownikami

c. Zapisanie się na płatne warsztaty kosmetyczne, konsultacje.

3. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Portalu. Administrator Danych Osobowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu zamieszczenia zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody przez innych Użytkowników.

§ 4

Kosmetyki

1. Portal umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie kosmetyków.

2. Każdy Użytkownik może dodać własny kosmetyk, zostanie on opublikowany po akceptacji Administratora.

3. Dodawane kosmetyki powinny być z najwyższą starannością i poprawnością danych zgodnych tematycznie z kategoriami tam zamieszczonymi, w przeciwnym razie będą usuwane.

4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do napisania Recenzji kosmetyków.

§ 5

Analiza twarzy

1. Analiza twarzy jest dostępna na portalu i w aplikacji lupa kosmetyczna. Zdjęcie, które zostało zrobione na potrzeby analizy typu cery nie jest przechowywane na serwerach. W aplikacji zdjęcie jest analizowane na modelu sztucznej inteligencji wewnątrz aplikacji. Zdjęcie nie jest wysyłane do żadnych serwerów.

2. Lupa kosmetyczna oświadcza, że dane osobowe w postaci zdjęcia wykorzystane do analizy twarzy nie są przechowywane na serwerach, są przechowywane wyłącznie na urządzeniu na którym zostały zrobione na potrzebę analizy typu cery.

§ 6

Grupy

1. Portal umożliwia Użytkownikom korzystanie z grup dyskusyjnych, które jest integralną częścią portalu.

2. Każdy Użytkownik może założyć grupę dyskusyjną.

3. Dodawanie wpisów możliwe jest tylko po zarejestrowaniu.

4. Wpisy w grupach dyskusyjnych powinny być zgodne tematycznie z kategoriami tam zamieszczonymi, w przeciwnym razie będą usuwane.

5. Portal zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który zamieścił wpis, do edycji lub usunięcia treści zamieszczonego wpisu, bez podania przyczyn.

6. Założyciel grupy dyskusyjnej jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji.

7. Założycielowi grup nie przysługują żadne roszczenia względem Administrator Danych Osobowych z tytułu prowadzenia grupy.

8. Administratorzy mogą odebrać grupę założycielowi niewywiązującego się ze swoich obowiązków, łamiącemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania na forum kultury wypowiedzi, przestrzegania zasada netykiety  i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

§ 7

Porady

1. Portal umożliwia swoim Użytkownikom wysyłanie pytań do ekspertów.

2. Portal zastrzega sobie prawo do odpowiadania tylko na niektóre pytania skierowane do eksperta.

3. Każdy Użytkownik wysyłający pytanie do eksperta wyraża zgodę na opublikowanie tego pytania wraz z odpowiedzią na łamach Portalu.

4. Porady udzielane przez eksperta w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny, a za stosowanie się do nich, jak i skutki wynikłe z tego stosowania, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

§ 8

Prawa i obowiązki

1. Właściciel Portalu, aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zarówno w całości jak i poszczególnych jego postanowień, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

2. Właściciel Portalu, aplikacji zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkowników, do likwidacji całości lub części portalu wraz całą zawartością.

3. Portal, aplikacji nie zapewnia Użytkownikom stałego dostępu do portalu,aplikacji  i zastrzega sobie prawo bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkowników, do przerw w dostępie do portalu, aplikacji bez podania przyczyn.

4. Korzystanie z Portalu obliguje Użytkowników do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązania się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

5. Portal zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, bez podania przyczyn.

6. Portal zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który zamieścił bezpłatne ogłoszenie, do edycji lub usunięcia treści każdego rodzaju ogłoszenia zamieszczonego w portalu, naruszającego zasady Portalu,  bez podania przyczyn.

7. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z charakterem Portalu.

Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie

Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

8. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

9. Każdy zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez zalogowanie się na swoim koncie i wysłanie informacji z prośbą o wyrejestrowanie. Po otrzymaniu od Użytkownika informacji z żądaniem wyrejestrowania, zostanie wysłana do Niego wiadomość z prośbą o potwierdzenie dyspozycji usunięcia konta Użytkownika. Dopiero po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia dyspozycji, zostanie on wyrejestrowany a Jego konto usunięte.

10. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla LupaKosmetyczna.pl.

11. Dostęp do większości usług LupaKosmetyczna.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.

12. Portal zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach LupaKosmetyczna.pl. Portal zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

13. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

14. Zabrania się wykorzystywania usług LupaKosmetyczna.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

15. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

16. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

17. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

18. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w LupaKosmetyczna.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych przez Administrator Danych Osobowych działań informacyjnych oraz promocyjnych.

19. Użytkownik publikujący w LupaKosmetyczna.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administrator Danych Osobowych z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z LupaKosmetyczna.pl) tych treści.

20. Użytkownik udziela Administrator Danych Osobowych prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości.

21. W przypadku otrzymania przez Administrator Danych Osobowych urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

22. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych jest osoba przedsiębiorstwo LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa, NIP 8891256359, REGON 381402418. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do obsługi zgłoszenie lub wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu ;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych  –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa LUPA KOSMETYCZNA  Magdalena Kinga Marciniak, przez okres 2 lat od zakończenia umowy;

2. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta lub wysyłając maila na adres: kontakt@lupakosmetyczna.pl.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Administratora Danych w ramach zawieranych z Państwem umów.

§ 10

Rejestracja

1.Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://www.lupakosmetyczna.pl/konsultacje-kosmetologiczne; https://www.lupakosmetyczna.pl/warsztaty-kosmetyczne

www.lupakosmetyczna.pl Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco

2. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

a. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,

b. zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

c. skasować Konto Użytkownika

5. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w LupaKosmetyczna.pl. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną na Portalu.

7. Zrealizowanie procedury rejestracji w LupaKosmetyczna.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

a. zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,

c. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce LupaKosmetyczna.pl, przerwach technicznych w działaniu LupaKosmetyczna.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

8. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Magdalena Kinga Marciniak  zam.  w Warszawie, ul. Obozowa 64/25, 01-426 Warszawa.

9. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Administrator Danych Osobowych przetwarza jego dane w celu i w zakresie podanym podczas pierwszej rejestracji Użytkownika.

§ 11

Reklamacja

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu LupaKosmetyczna.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach LupaKosmetyczna.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego drogą elektroniczną na adres reklamacje@lupakosmetyczna.pl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administrator Danych Osobowych w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności Administrator Danych Osobowych nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w panelu Pomocy.

3. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu LupaKosmetyczna.pl.

4. Reklamacje składane do Administrator Danych Osobowych, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem LupaKosmetyczna.pl nie będą rozpatrywane. Administrator Danych Osobowych nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§ 12

Postanowienia Końcowe

1. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w wyniku których doszło by za pośrednictwem Portalu, do naruszenia dóbr osobistych użytkowników.

2. Informacje cennikowe zawarte w regulaminie, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie treścią informacyjną, która w całości lub w części może ulec zmianie.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 3.

4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w pkt. 3. z przyczyn niezależnych od Administrator Danych Osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Administrator Danych Osobowych na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 05.11.2020 r.