Napisz w komentarzu na Facebooku pod postem konkursowym:

Moja mama w kosmetykach ceni przede wszystkim…

Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi otrzymają zestaw kosmetyków marki Biofficina Toscana. Każdy z nich zawiera: Antyoksydacyjne serum do twarzy, Rozświetlająca maseczka do twarzy z glinki czarnej.

Kiedy? Konkurs rozpoczyna się dnia 22 maja 2021 r. o godzinie 9.00 i trwa do 26 maja 2021 r. do godziny 20.00.

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest firma LUPA KOSMETYCZNA MAGDALENA KINGA MARCINIAK z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 2001, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Konkurs ogłoszony na profilu Facebooka Organizatora www.facebook.com/lupakosmetyczna (jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych na portalu Facebook, spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, wspierany ani powiązany z portalem Facebook.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. II pkt 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne płci żeńskiej i męskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

a) wezmą udział w Konkursie;

b) akceptują niniejszy Regulamin.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 maja 2021 r. o godzinie 9.00 i trwa do 26 maja 2021 r. do godziny 20.00.

2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie komentarza/odpowiedzi na pytanie pod postem na Facebooku Organizatora na temat:

Moja mama w kosmetykach ceni przede wszystkim…

3. Wyboru najciekawszych komentarzy dokona powołana do tego celu niezależna komisja wybrana przez Organizatora.

IV. Wygrana w Konkursie

1. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych spełniających kryteria opisane w rozdz. III Regulaminu zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego trwania komisja konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu uprawnionych do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie

2. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków marki Biofficina Toscana:

Każdy zestaw składa się z: Antyoksydacyjne serum do twarzy, Rozświetlająca maseczka do twarzy z glinki czarnej.

3. Wygrana w Konkursie i wybór odpowiedzi zgodnie z rozdz. III pkt 3, spowoduje, że Organizator w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni zwróci się do Zwycięzców (Laureatów) za pośrednictwem portalu Facebook w celu uzyskania niezbędnych danych adresowych do przekazania produktu.

4. W przypadku niedostarczenia wszystkich ww. informacji w podanym terminie wygrana Zwycięzcy ulega przepadkowi.

5. Wygrana nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej.

8. Wysyłka nagrody możliwa jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

V. Dane osobowe

 1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie – zgodnie z postanowieniami rozdz. IV pkt 4 Regulaminu – podać dane osobowe wymagane celem wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. W celu wzięcia udziału w Konkursie, będą przetwarzane także dane Uczestników Konkursu w zakresie imienia i nazwiska (podanych w serwisie Facebook). Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie przez administratora danych osobowych (pkt 5 poniżej).
 2. Laureat uprawniony do odbioru nagrody wyraża zgodę, iż po zakończeniu Konkursu Organizator opublikuje na swoim profilu Facebook/Instagram informację o zwycięzcach zawierającą nazwy profilu Laureatów oraz przygotowane przez nich nagrodzone w Konkursie komentarze/odpowiedzi.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Administratorem danych osobowych jest LUPA KOSMETYCZNA MAGDALENA KINGA MARCINIAK.
 7. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

●       dostępu do danych;

●       sprostowania danych;

●       żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

●       zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;

●       wniesienia skargi do organu nadzorczego;

●       przenoszenia danych

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres mailowy Organizatora LUPA KOSMETYCZNA MAGDALENA KINGA MARCINIAK (dalej: „Organizator”) kontakt@lupakosmetyczna.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portalu Facebook, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania portalu Facebook.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
 3. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.
 4. Odpowiedzialność za wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem ponosi Organizator.
 5. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Organizatora (lupakosmetyczna.pl). Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swoim profilu na Facebooku.